White Skirt plane,Blackberry White Skirt,Orangeade White Skirt,Lime Green White Skirt,Lemonade White Skirt,Blueberry White Skirt,Purple White Skirt,Strawberry White Skirt,Mix Color White Skirt,Seapae,Pink German Tetra,Orange Tetra,Austrian Rainbow Tetra

COMMON NAME SCIENTIFIC NAME
White Skirt Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Blackberry Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , inject color glass fish Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Lime Green Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Mix Color Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Orange  Ade Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Purple Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Strawberry Gymnocorymbus ternetzi
White Skirt , Yellow Gymnocorymbus ternetzi
Seapae

Seapae

Pink German Tetra

Pink German Tetra

Orange German Tetra

Orange German Tetra

Austrain Rainbow Tetra

Austrain Rainbow Tetra